JUN 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
39 DIAMONDS                 I    
A PERFECT OUTLET                    
COOLIN COTTAGE                    
INDIAN PRINCESS                 I  
MAID MARIAN'S                   I
SELKIRK SUNRISE                   I
WHITE'S RETREAT                       I        
ADORABLE 
A-FRAME
                   
--------------------------------------- AVAILABLE RENTED SATURDAY/SUNDAY --------------------------
JUL 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
39 DIAMONDS I   O I     O I   O     I
A PERFECT OUTLET     I             O/I             O/I        
COOLIN COTTAGE           O   I   O I I        
INDIAN PRINCESS I   O         I   O I             O I
MAID MARIAN'S   O I   O/I   O/I        
SELKIRK SUNRISE O I O/I             O/I             O     O/I        
WHITE'S RETREAT                 O/I     O I    
 ADORABLE A-FRAME   O            I        O                  
--------------------------------------- AVAILABLE RENTED SATURDAY/SUNDAY --------------------------
AUG 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
39 DIAMONDS     O/I I O     I O/I   O      
A PERFECT OUTLET     O/i   O/I   O/I   O    
COOLIN COTTAGE                 O/I       O   I    
INDIAN PRINCESS O I   O/I   O/I   O  
MAID MARIAN'S     O I O   I     O I O      
SHERWOOD
LANDING
      O           I   O        
SELKIRK SUNRISE     O/I             O/I   O/I   O   I  
WHITE'S RETREAT   O       I       O I  O   O I
ADORABLE A-FRAME                      I   O    
--------------------------------------- AVAILABLE RENTED SATURDAY/SUNDAY --------------------------
SEP 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
39 DIAMONDS                
A PERFECT OUTLET
COOLIN COTTAGE O
INDIAN PRINCESS                  
MAID MARIAN'S   O                
SELKIRK SUNRISE   O              
WHITE'S RETREAT         O            
ADORABLE 
A-FRAME